zatvoriť
3f8d7fc6f3ac9154a16675c130a28b41

Klasické vzdelávanie prežíva už po stáročia v rôznych formách. Vzdelávanie pod vedením učiteľa je najrozšírenejšou formou vzdelávania vo svete aj u nás. Učiteľ dokáže poradiť, správne ho nasmerovať a ohodnotiť jeho výkon. Práve učitelia, ktorí formujú našu budúcnosť a práve v tomto stupni ľudského vývoja sa výraznou mierou určuje stupeň rozvoja a kvalita spoločnosti.

V súčasnosti sa stále častejšie stretávame s výrazmi ako flexibilné vzdelávanie, e-learning, nové formy vzdelávania, Informačné a komunikačné technológie (IKT) vo vzdelávaní. Zovšadiaľ cítiť narastajúci tlak na skvalitňovanie, modernizáciu vzdelávacieho procesu a potrebu využívania informačných a komunikačných prostriedkov vo vzdelávaní. Niektoré pojmy sú však stále pre mnohých nové a nie je často jasné, čo znamenajú. To môže spôsobovať nedôveru v tieto nové formy vzdelávania, resp. ich nesprávne používanie. 

E-learning

Flexibilné vzdelávanie znamená, že vzdelávanie samo o sebe je nezávisle na mieste a čase. Úplne zjednodušene možno povedať, že e-vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje cez počítač. Redukuje bariéry prístupu ku vzdelaniu, dáva študentovi väčšiu kontrolu nad štúdiom. E-learning he spojením vzdelávacej filozofie, súboru vzdelávacích a výučbových stratégií, dôvera v informačné technológie ako nástroja na sprostredkovanie obsahu. Táto forma vzdelávania má svoje pevné miesto a perspektívu využitia najmä vo vzdelávané dospelých, práve oni totiž majú prístup k štúdiu z rôznych príčin zahataný.

Čo tvorí E-vzdelávanie

  • Internet ako podpora vzdelávania – účasť študentov je dobrovoľná, môže napríklad obsahovať iba informácie o študijných programoch, odporúčanú literatúru alebo hodnotenie.
  • Založené na internetovom prostredí – účasť online je požiadavkou programu.
  • Výlučne online – klasická forma vzdelávania absentuje. Všetko vzdelanie je sprostredkované online

Informačné a komunikačné technológie (IKT)

Prístup k informáciám a samo-manažovanie učenia sa (vzdelávania) je podporované efektívnym využívaním informačných a komunikačných technológií (IKT). Informačné technológie sa často vyskytujú vo flexibilnom vzdelávaní. Informačné a komunikačné technológie (IKT) nám prinášajú nielen nové možnosti spracovania informácií, ale umožňujú prenášať obrovské množstvo informácií, dokážu ich prenášať podstatne rýchlejšie a adresnejšie k ich používateľom. Tieto technológie môžeme považovať za prostriedok s vyššou pridanou hodnotou (efektívnosťou), nie však za univerzálne nástroje na riešenie problémov s ktorými sa učiteľ každodenne stretáva.

Distančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie – “ vzdelávanie na diaľku“ (z anglického distance = vzdialenosť) je typ vzdelávania, pri ktorom sa študent a vyučujúci nenachádzajú na jednom mieste, teda ich delí určitá vzdialenosť. Základným princípom dištančného vzdelávania je poskytnúť možnosť vzdelávať sa všetkým tým, ktorí chcú študovať, ale z rozličných príčin nemôžu alebo nechcú absolvovať klasickú formu štúdia. Z hľadiska úspory ľudských a prírodných zdrojov, ale aj šetrenia času je vzdelávanie dištančnou formou jedným z najzaujímavejším a v súčasnosti aj najperspektívnejším smerom získavania kvalifikácie vo všetkých profesiách. Vo svete sa využíva najmä v oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva. Ak treba vzdelávať relatívne malé množstvo ľudí (napr. odborníkov v istej oblasti ) na relatívne veľkom území.

Web univerzita 

V súčasnosti existuje mnoho spôsobov diaľkového vzdelávania prostredníctvom Internetu. Na rôznych stránkach je možné nájsť učebné texty, obrázky, animácie, videá, atď. Takáto forma vzdelávania ale nemôže úplne nahradiť výklad danej problematiky tak, ako to poskytujú riadne prednášky na univerzitách, ktorých hlavnou výhodou je spätná väzba s prednášajúcim. 12.marca 2001 sa Slovensko ako druhá krajina po Fínsku zapojila do Web Univerzity. V dňoch 12.-16.marca 2001, každý deň mali možnosť študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Technickej univerzity absolvovať prednášky Dr. Rob Parkera s názvom „Telekomunikácie budúcnosti“.

Značky : budúcnosťinteligenciainternetspoločnosťštudentivzdelávanie
Daniel Vasilišin

Redaktor Daniel Vasilišin

Som 19 ročný potencionálny právnik.Rád cvičím,píšem,varím a bicyklujem.

Zanechajte odpoveď